AVTALSVILLKOR

§ 1 Allmänt

Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Paloma In Sweden AB (nedan kallat Paloma) och Kunden avseende tjänsten Paloma och dess produkter: Magnet och Postman (nedan kallad Tjänsten).

§ 2 Avtalsperiod och uppsägning

Har inte avtal ingåtts skriftligt skall avtal anses ingånget när Paloma har bekräftat beställningen eller när Tjänsten öppnats för användning. Beställning kan ske via formulär på Palomas webbplats www.paloma.se, via e-post eller muntligen. Den som vill ansluta sig till Tjänsten skall, för att möjliggöra ett fullt utnyttjande av Tjänsten, till Paloma lämna de uppgifter som Paloma efterfrågar i samband med registreringen.

Kunden är skyldig att underteckna ett skriftligt avtal om Paloma begär det. Paloma tilldelar Kunden ett användarnamn och ett lösenord. Paloma får ändra identifikationen av tekniska, driftmässiga skäl eller av andra särskilda skäl eller på grund av myndighets beslut.

Uppsägning skall göras skriftligen via mejl. Att ej betala faktura är ej att betrakta som uppsägning. Paloma betalar ej tillbaka innestående licensavgift om inte Paloma orsakat fel, brist eller dröjsmål från Palomas sida som ej är av ringa betydelse för Kunden.

Uppsägning av avtal skall göras innan ny avtalsperiod har påbörjats. Det åligger kunden att veta när avtalsperioden förnyas. Paloma har rätt att fakturera kunden för varje påbörjad avtalsperiod. Paloma betalar ej tillbaka innestående licensavgift för återstående tid i den period som är påbörjad enligt avtal. Detta gäller således även om det finns kvar en pott på ”Crediter”. Vid uppsägning från kund stängs Tjänsten per automatik ned dagen efter sista avtalsdatum. Det åligger Kunden att innan dess exportera den data Kunden önskar behålla innan Tjänsten stängs ned.

Avtalet förlängs per automatik om det inte blivit uppsagt innan ny avtalsperiod påbörjats. Ett konto med Crediter stängs ned automatiskt om kunden ej varit inloggad på kontot under ett år (12 månader).

Paloma har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Paloma skall lägga ner Tjänsten eller inkorporera den i annan tjänst, eller Paloma skall ändra villkoren för anslutning till Tjänsten t ex med anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten. Eventuell utestående betalning krediteras Kunden via kreditfaktura.

§ 3 Pris och betalningsvillkor

Fakturering för Tjänsten sker enligt vid beställningstillfället gällande pris. Pris är angivet exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och offentliga avgifter.

Tjänsten faktureras årsvis vid avtals-/förlängningsperiodens början. Betalning skall vara Paloma tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning är Kunden skyldig att till Paloma erlägga dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.

Paloma förbehåller sig rätten av avbryta leverans av tjänst om betalning ej inkommer. Det åligger Kund att meddela Paloma eventuell adressändring

§ 4 Drift, support och kundservice

Tjänsterna är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Vidare har Paloma rätt att utan föregående meddelande inskränka driften av Tjänsten exempelvis för att genomföra uppgraderingar.

I de fall meddelande skickas till Kunden används den e postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

Paloma tillhandahåller Kunden support, om support är beställt, via e-post för frågor eller problem som uppstår avseende nyttjande av Tjänsten. Supportärenden inkomna under allmän kontorsarbetstid, 09.00-17.00 svensk tid, besvaras normalt inom fyra timmar. Sommartid kan förkortad öppettid för support förekomma. Vid brådskande supportärenden hänvisas Kunden till Palomas växeltelefon 0225-410 22 för inrapportering av ärende.

Paloma behöver behandla vissa personuppgifter till kontaktpersoner hos Kunderna för att kunna administrera kundförhållandet och för att skicka marknadsföring till Kunderna (t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden).

De uppgifter som Paloma måste samla in och behandla är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon- och mobiltelefonnummer samt övriga uppgifter som kontaktpersoner för Kunder lämnar till Paloma. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är det avtalsförhållande som föreligger. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsrelationen består och gallras[•] år efter det att avtalsrelationen upphör. Dock kommer personuppgifter aldrig sparas längre än nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de behandlas för.

Den behandlade har rätt att invända mot behandlingen och att begära att personuppgifterna raderas. Den behandlade har även rätt att få ut sina personuppgifter i ett maskinavläsbart format (rätten till dataportabilitet) och den behandlade har även rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (vilket för närvarande är Datainspektionen).

§ 5 Tekniska förutsättningar för Tjänsten

För att nyttja Tjänsten krävs att Kundens tekniska förutsättningar uppfyller de på Palomas webbplats angivna minimikraven för Tjänsten.

§ 6 Restriktioner och leveransvägran

Paloma har rätt att granska det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt dessa villkor.

Paloma förbehåller sig rätten att omedelbart avbryta leveransen av Tjänsten om Kundens användande av Tjänsten bryter mot i detta avtal upprättade villkor eller restriktioner. Exempel på restriktioner i användandet är:

 • stötande innehåll såsom rasism, nazism/fascism, förtal, förolämpning, förföljning, hot och pornografi.
 • kedjebrev och pyramidspel.
 • att skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra immaterialrättsligt skyddat material, utan att ha förvärvat rätten till materialet eller har inhämtat alla nödvändiga tillstånd att förfoga över materialet.
 • att kränka Palomas eller andra aktörers immateriella rättigheter.
 • att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator eller egendom.
 • att förfalska eller ta bort författarangivelser, juridiska eller andra typer av vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser avseende ursprunget av överfört material eller meddelande.
 • att bryta mot uppföranderegler eller mot andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för Tjänsten.
 • att utan tillstånd söka åtkomst till, störa eller avbryta konton, datorer eller nätverk hänförliga till Tjänsten.
 • att bereda sig tillgång till eller försöka bereda sig tillgång till information eller data via Tjänsten, undantaget sådan information Paloma avser göra tillgänglig för Kunden.
 • att utnyttja tillgången till Tjänsten i syfte att införskaffa information för att konstruera, utveckla eller uppdatera annan programvara.
 • att debitera andra för användning av Tjänsten direkt eller indirekt.
 • att till synes omotiverat och systematiskt, återkommande importera och exportera en och samma adress, hela eller stora delar av mottagarlistan och därigenom kringgå tillämpad avgiftspolicy för Tjänsten.
 • att Kund skickar e-post på ett sådant sätt som medför eller kan komma att medföra svartlistning av Tjänstens Ip-nummer.

Tjänster som avbryts mot bakgrund av villkor i § 6 eller mot bakgrund av betalningssvårigheter från Kund berättigar ej till återbetalning. Kundens rätt att använda Tjänsten upphör då omedelbart. Sedan Tjänsten stängts av kan data som lagrats i Tjänsten komma att gå förlorad. Paloma äger inget ansvar gentemot Kunden för förlust av data till följd av Tjänstens avbrytande.

§ 7 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Tjänsten används enligt vid var tid gällande lagar och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Paloma fri från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens användning av Tjänsten.

Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. Kunden skall omedelbart till Paloma anmäla spärrning av lösenordet, om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kunden är i förhållande till Paloma ensam ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten.

Kunden förbinder sig att använda Tjänsten enligt principen för ”permission marketing”. Det innebär att Tjänsten ska användas för vidareutveckling av befintliga relationer. En mottagare av ett utskick ska direkt eller indirekt gett sitt medgivande till att ta emot information från Kunden. Denna tillåtelse kan uppstå genom till exempel en befintlig kundrelation, personliga kontakter eller en intresseanmälan för att ta emot information via Tjänsten.

Mottagare av information via Tjänsten ska alltid erbjudas möjligheten att avregistrera sig från ytterligare utskick genom en väl synlig klickbar länk i varje enskilt utskick. En avregistrering ska vara enkel att genomföra och måste alltid respekteras. Att skicka ut inbjudningar för att lansera ett nyhetsbrev accepteras under förutsättning att de gentemot varje mottagare är av engångskaraktär och görs till en relevant målgrupp med ett förmodat intresse för innehållet.

Paloma tillåter inte att kund lägger in köpta adresser i Tjänsten.

Tjänsten förutsätter i många fall att personuppgifter behandlas. Paloma är i sådana fall att se som personuppgiftsbiträde till Kunden eftersom Paloma behandlar personuppgifter för Kundens räkning. Kunden ska i egenskap av personuppgiftsansvarig uppfylla alla krav som dataskyddsförordningen (GDPR) uppställer, innefattande att ha en rättslig grund för alla personuppgifter som behandlas och att behandla personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningens principer.

I de fall där Paloma behandlar personuppgifter för Kundens räkning ska ett av Paloma tillhandahållet skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal ingås.

§ 8 Bestämmelser om Paloma-konto

Kunden är införstådd med att det endast får finnas en registrerad avsändare per Paloma-konto. Kund äger rätt att teckna Paloma-konto för klients räkning. Dock får endast en sådan registrerad klient/avsändare finnas per Paloma-konto

§ 9 Begränsning av Palomas ansvar

Paloma svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Palomas kontroll eller som Paloma inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Som befriande omständighet skall bland annat anses (men ej begränsas till): olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt, fel i operatörers eller underleverantörers datanät eller liknande händelse varöver Paloma ej kunnat råda. I inget fall är Paloma ansvarig för indirekta skador eller följdskador.

§ 10 Palomas ansvar

Vid fel, brist eller dröjsmål från Palomas sida som ej är av ringa betydelse för Kunden må Kunden erhålla jämkning genom kostnadsfri förlängning av abonnemangsperioden såvitt gäller berörd del av tjänstebortfall. I inget fall utgår skadestånd för tjänstebortfall enligt ovan.

Framställs inte krav på ersättning inom en månad efter det att Tjänsten skulle ha öppnats eller felet upphört, förlorar Kunden sin rätt till ersättning om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

§ 11 Ändringar i avtalet

Revideringar av dessa allmänna villkor skall för att kunna tillämpas godkännas av Kunden. Fram till ett godkännande tillämpas tidigare godtagna avtalsvillkor.

§ 12 Ändringar av avgifter

Ändring av avgifter sker genom att ändringen införs i vid var tid gällande prislista. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att säga upp sitt avtal för Tjänsten i enlighet med § 2. Om detta inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

De nya villkoren tillämpas från och med nästa avtalsperiod början, men alltid en (1) månad efter det att Paloma meddelat Kunden om den kommande höjningen. Meddelandet skickas till den e postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

§ 13 Överlåtelse av avtal

Kunden äger ej rätt att överlåta detta avtal till tredje part utan skriftlig tillåtelse från Paloma AB.

§ 14 Sekretess

Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid användning av Tjänsten Paloma.

§ 15 Information till tredje part

Paloma har inte, utan kundens godkännande, rätt att lämna ut adresslistor till tredje part.

§ 16 Ändringar av Tjänsten

Paloma äger rätt att ändra Tjänstens utformning utan föregående meddelande och oavsett anledning härtill. Sådan ändring träder i kraft omedelbart.

Vid alla ändringar som kan tänkas påverka Kundens användning av Tjänsten, skall Kunden i rimlig tid få ett e brev med motsvarande information till den e postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

§ 17 Överlåtelse av Tjänsten

Kunden äger ej rätt att överlåta Tjänsten till tredje part.

§ 18 Tolkningsföreträde

Paloma träffar avtal med kunder i flera länder och översätter avtalen vid behov till olika språk. Om avtal kan tolkas olika på grund av språkliga skillnader har det svenska avtalet alltid företräde.

§ 19 Gällande rätt

Formkraven för ingående av avtal och frågan om avtals giltighet mellan Paloma och Kund ska avgöras enligt svensk rätt.

Avtal som träffats mellan Paloma och Kund tolkas och får de rättsverkningar som följer av svensk rätt.

§ 20 Tvist

Uppstår tvist mellan parterna avgörs den enligt svensk rätt och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt är första instans.


PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

 1. BAKGRUND

1.1 Kunden och Paloma har ingått ett avtal om användning av Palomas tjänster (”Avtalet”).

1.2 Detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Biträdesavtalet”) reglerar enbart frågor rörande Palomas Behandling av Personuppgifter för Kundens räkning. I händelse av motsägelser mellan Avtalet och Biträdesavtalet ska Avtalet ha företräde. 

 1. DEFINITIONER

2.1 Begrepp definierade med stor bokstav i Biträdesavtalet som också förekommer i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) har samma definition som i förordningen.

Avtalet avser det avtal om användning om Palomas tjänster som har ingåtts före eller i samband med att detta avtal ingås.

Biträdesavtalet avser detta personuppgiftsbiträdesavtal                

Lagstiftning avser den vid varje tidpunkt gällande svenska lagstiftningen.

Personuppgifter regleras huvudsakligen av personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) vid tidpunkten för Avtalets ingående. Dessa författningar kommer dock att ersättas den 25 maj 2018. Vid denna tidpunkt kommer området istället regleras huvudsakligen av den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) samt (ännu ej införd) lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Parterna är införstådda med och godkänner att detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med den för varje tidpunkt gällande svenska lagstiftningen.              

Personuppgiftsansvarig avser Kunden, som fastställer syftet med och medlen för Behandlingen.                   

Personuppgiftsbiträde avser Paloma som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.               

Standardavtalsvillkor avser villkor för skydd av Personuppgifter överförda till tredje land i enlighet med Europeiska kommissionens beslut C(2010)593 av den 5 februari 2010 eller motsvarande villkor som ersätter dessa     

Underbiträde avser en part som fått i uppdrag av Personuppgiftsbiträdet att med det ansvar som föreligger för Personuppgiftsbiträde verkställa Behandling i enlighet med detta Biträdesavtal samt Personuppgiftsansvarigs instruktioner.

 1. SYFTE

3.1 Syftet med Biträdesavtalet är att fastställa ett sådant bindande skriftligt avtal rörande personuppgiftsbiträde som krävs enligt Lagstiftningen.

3.2 Syftet är vidare att se till säkerheten och sekretessen för Personuppgifterna bibehålls vid Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifterna.

 1. LAGSTIFTNING

4.1 Personuppgiftsansvarige ansvarar för att Behandling sker i enlighet med den för varje tidpunkt gällande Lagstiftning.

4.2 Parterna är införstådda med och godkänner att ifall Lagstiftningen eller tillämpliga myndighetsanvisningar avsevärt förändras, ska villkoren i detta Biträdesavtal justeras så att de i största möjliga utsträckning motsvarar de principer Parterna ursprungligen avsåg när detta Biträdesavtal ingicks.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5.1 Den Personuppgiftsansvarige ska

 1. a) ge Personuppgiftsbiträdet sådana utförliga och dokumenterade instruktioner gällande Behandlingen att Personuppgiftsbiträdet ska kunna genomföra Behandlingen i enighet med detta Biträdesavtal och Lagstiftningen;
 2. b) vara berättigad och förpliktad att specificera syftet och medlen för Behandlingen av Personuppgifterna;
 3. c) säkerställa att alla vars Personuppgifter blivit registrerade har erhållit erforderliga meddelanden och information, samt säkerställa att erforderliga rättsliga grunder för överföring av Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet finns för den relevanta tidsperioden vilka tillåter Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen enligt vad som föreskrivs häri;
 4. d) ifall den Personuppgiftsansvarige företräder sina Koncernbolag eller tredje part i enlighet med detta Biträdesavtal, säkerställa att den Personuppgiftsansvarige har alla rättsliga befogenheter att å nämnda bolags vägnar ingå och fullfölja detta Biträdesavtal med Personuppgiftsbiträdet och tillåta Personuppgiftsbiträdet att Behandla Personuppgifterna i enlighet med villkoren i detta Biträdesavtal och Avtalet; och
 5. e) se till att Personuppgiftsbiträdet har erhållit all nödvändig information från den Personuppgiftsansvarige för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna utföra Behandlingen i enlighet med Lagstiftningen.
 1. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

6.1 Personuppgiftsbiträdet ska

 1. a) Behandla Personuppgifter på dokumenterade, lagenliga och skäliga instruktioner från den Personuppgiftsansvarige, såvida inte annat krävs enligt Lagstiftningen, och i det senare fallet ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om det avvikande rättsliga kravet, förutsatt att Lagstiftningen inte förbjuder sådant meddelande;
 2. b) säkerställa att personer med behörighet att utföra Behandlingen i enlighet med detta Biträdesavtal har åtagit sig att iaktta tystandsplikt eller omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt, såsom vidare anges i detta Biträdesavtal;
 3. c) vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs av Personuppgiftsbiträdet enligt Lagstiftningen, på sätt som vidare anges i detta Biträdesavtal;
 4. d) uppfylla de villkor som anges i Lagstiftningen vid anlitandet av ett Underbiträde, på sätt som vidare anges i detta Biträdesavtal;
 5. e) i den mån detta är möjligt och med beaktande av Behandlingens art, bistå den Personuppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att den Personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med Lagstiftningen;
 6. f) bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes rättsliga skyldigheter, inklusive sådana gällande datasäkerhet, anmälan om Personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och skyldigheter gällande förhandssamråd, som krävs av Personuppgiftsbiträdet enligt Lagstiftningen, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå;
 7. g) på den Personuppgiftsansvariges instruktioner, radera eller återlämna alla Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige och radera befintliga kopior såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt tillämplig Lagstiftning. Metoderna för raderande och återlämnade ska fastställas mellan Parterna; och
 8. h) upprätthålla nödvändiga register över Behandlingen och ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställts för den Personuppgiftsbiträdet har fullgjorts såsom stadgats i Lagstiftningen, samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller av tredje part som bemyndigats av den Personuppgiftsansvarige.

6.2 Personuppgiftsbiträdet äger inte, utöver vad som framgår enligt instruktioner från Personuppgiftsansvarige, rätt att ändra ändamålen med Behandlingen eller medlen för Behandlingen.

 1. SÄKERHETSKRAV M.M.

7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna, med beaktande av:

 1. a) den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter; och
 2. b) de risker Behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

7.2 Den Personuppgiftsansvarige är ansvarig för att säkerställa att Personuppgiftsbiträdet informeras om samtliga omständigheter (inklusive riskbedömning och Behandling av speciella kategorier av Personuppgifter) beträffande de Personuppgifter som tillhandahållits av den Personuppgiftsansvarige vilka påverkar de tekniska och organisatoriska åtgärder som omfattas av detta Biträdesavtal.

7.3 Personuppgiftsbiträdet ska utan oskäligt dröjsmål, dock senast 48 timmar från det kommit till Personuppgiftsbiträdets kännedom, underrätta Personuppgiftsansvarige om förekomsten av eller risken för en Personuppgiftsincident.

 1. UNDERBITRÄDE

8.1 Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita ett eller flera Underbiträden för utförande av sina åtaganden i detta Biträdesavtal.

8.2 Ett Underbiträde som anlitats med stöd av detta Biträdesavtal ska uppfylla alla tillämpliga bestämmelser om skydd för Personuppgifter samt i väsentliga delar uppfylla de andra skyldigheter för Personuppgiftsbiträden som regleras i detta Biträdesavtal.

8.3 Personuppgiftsbiträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige i förväg om alla planerade ändringar, tillsättanden eller byten av Underbiträden.

 1. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR PALOMAS TJÄNSTER

9.1 Om Avtalet innefattar tjänsten Postman ska den Personuppgiftsansvarigas instruktioner vara:

 1. a) att Behandla Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning genom att skicka ut ett av Kunden skapat nyhetsbrev till e-postadresser angivna i en av Kunden upprättad adresslista,
 2. b) att Behandla eventuella Personuppgifter som förekommer i nyhetsbrevet och
 3. c) att spara adresslistan i syfte att använda e-postadresserna i senare utskick.

9.2 Om Avtalet innefattar tjänsten Magnet ska den Personuppgiftsansvarigas instruktioner vara:

 1. a) att Behandla Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning genom att ta emot anmälningar för olika typer av evenemang,
 2. b) att i vissa fall sälja betalda biljetter till dessa evenemang och därmed Behandla betalningsinformation,
 3. c) att ge Kunden tillgång till de anmäldas Personuppgifter, bestående i huvudsak av namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation och
 4. d) att Behandla Personuppgifter genom att erbjuda en funktion för att ”checka in” anmälda deltagare till evenemang.

9.3 Om Avtalet innefattar tjänsten Kurios ska den Personuppgiftsansvarigas instruktioner vara:

 1. a) att Behandla eventuella Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning genom att skicka ut en av Kunden eller Paloma skapad enkät till e-postadresser angivna i en av Kunden upprättad adresslista,
 2. b) att spara eventuella Personuppgifter som uppkommer genom att enkäterna fylls i och att
 3. c) Behandla personuppgifterna genom att föra statistik kring utfallet av enkäterna.

9.4 Det är den Personuppgiftsansvariga som bär det fulla ansvaret för att Behandlingen av Personuppgifterna i Tjänsterna uppfyller kraven i Lagstiftningen. Det kan anmärkas särskilt att sparande av adresslistor och inhämtande av enkäter med fritextsvar bör ägnas särskild hänsyn för att nå upp till Lagstiftningens krav på (bland annat) rättslig grund, korrekthet och gallring.

 1. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

10.1 I fall där Personuppgiftsbiträdet i samband med Behandlingen överför Personuppgifter till ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetet (”EES”) och som av Europeiska kommissionen inte anses uppfylla en adekvat skyddsnivå i förhållande till Lagstiftningen ska Parterna ingå ett tilläggsavtal baserad på Standardavtalsvillkor.

10.2 Har Personuppgiftsbiträdet anlitat ett Underbiträde med innebörden att Personuppgifter överförs till ett land utanför EES som Europeiska kommissionen inte anser uppfylla en adekvat skyddsnivå i förhållande till Lagstiftningen ska Personuppgiftsbiträdet och Underbiträdet ingå ett tilläggsavtal baserad på Standardavtalsvillkor. I förekommande fall ska Personuppgiftsbiträdet på begäran tillhandahålla Personuppgiftsansvarige en underskriven kopia av ett sådant tilläggsavtal som avses ovan. I händelse av konflikt mellan detta Biträdesavtal och Standardavtalsklausuler har Standardavtalsklausulerna företräde.

 1. RÄTT TILL INSYN

11.1 Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran, utan oskäligt dröjsmål ge denne, eller en oberoende tredje man som denne anlitat, tillgång till sådana upplysningar och handlingar som är nödvändiga för att Personuppgiftsansvarige ska kunna utöva en effektiv kontroll av Personuppgiftsbiträdets åtgärder enligt detta Biträdesavtal eller Lagstiftningen.

11.2 Den Personuppgiftsansvarige ska bära för de kostnader som uppstår vid en kontroll av den Behandling av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet.

 1. KONFIDENTIALITET

12.1 Personuppgiftsbiträdet ska, förutom i de fall där Personuppgiftsansvarigs instruktioner säger annorlunda,

 1. a) hålla alla Personuppgifter som tillhandahållits av den Personuppgiftsansvarige konfidentiella,
 2. b) säkerställa att personer med behörighet att Behandla Personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet, och
 3. c) säkerställa att Personuppgifter inte utlämnas till tredje man utan den Personuppgiftsansvariges förhandsgodkännande, såvida Personuppgiftsbiträdet inte är skyldig enligt tvingande lagstiftning eller förordning att utlämna informationen.

12.2 Om en registrerad eller en myndighet gör en begäran relaterat till Personuppgifterna som omfattas av detta Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet så fort som skäligen är möjligt underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran innan Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller ett svar eller vidtar andra åtgärder gällande Personuppgifterna.

12.3 I de fall en behörig myndighet kräver ett omedelbart svar, ska Personuppgiftsbiträdet underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran så fort som skäligen är möjligt efter lämnat svar. Ifall Personuppgiftsbiträdet är förhindrad enligt tvingande lagstiftning eller myndighetsföreskrifter att utlämna sådan information, är Personuppgiftsbiträdet dock inte skyldig att underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran.

 1. ANSVAR OCH ANSVARSBROTT

13.1 Personuppgiftsansvarige ska – oavsett vad som framgår av Biträdesavtalet – hålla Personuppgiftsbiträdet skadeslös för skada eller förlust (exempelvis, men inte begränsat till, administrativ sanktionsavgift, skadestånd till registrerade eller ombudskostnader) som Personuppgiftsbiträdet drabbas av i anledning av att Personuppgiftsansvarige, eller någon för vilken Personuppgiftsansvarige ansvarar, agerat i strid med Biträdesavtalet. För avsteg från denna bestämmelse krävs att Parterna skriftligen avtalar om annan reglering samt därvid uttryckligen anger att regleringen utgör avsteg från denna bestämmelse.

13.2 Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan skall Personuppgiftsbiträdet vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande.

13.3 För det fall att den Personuppgiftsansvariga agerat i strid med Biträdesavtalet i ett inte oväsentligt hänseende, har Personuppgiftsbiträdet rätt att i förtid säga upp Avtalets till upphörande vid tidpunkt som Personuppgiftsbiträdet bestämmer.

13.4 Avtalstid

13.5 Detta Biträdesavtal gäller mellan Parterna så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar Personuppgifter som en följd av sitt åtagande enligt Avtalet att leverera tjänster till Kunden. Om Avtalet upphör och nytt sådant avtal träffas utan att nytt personuppgiftsbiträdesavtal träffas, gäller detta Biträdesavtal även för det nya avtalet. Detta Biträdesavtal kan sägas upp på de villkor som anges i Avtalet.

 1. FÖLJDER AV BEHANDLINGENS UPPHÖRANDE

14.1 När Behandlingen har avslutats, eller dessförinnan om Personuppgiftsansvarige så begär, ska Personuppgiftsbiträdet lämna över eller förstöra samtliga Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet Behandlar.

 

 

 

Få vårt nyhetsbrev

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt