Magnet
– verktyget för att skapa seminarier, föreläsningar och seminarieverksamhet

Prova Magnet gratis!
Du förbinder dig inte till någonting. Inga kortuppgifter behövs. Endast två steg för att skapa kontot. Det är allt, mycket nöje!

AVTALSVILLKOR FÖR PALOMA IN SWEDEN ABs EVENT-TJÄNST

Definitioner

Kundavtalet – Det avtal som slutits mellan Paloma in Sweden AB (nedan Magnet) och Kunden. Magnet AB har i juli 2o23 fusionerats med moderbolaget Paloma in Sweden AB.

Avtalsvillkoren – Avser villkoren i förevarande avtal.

Avtalsperiod – Avser den period som Magnet och Kund avtalat om för nyttjande av Tjänsten.

Deltagarplatser – Avser pott på antal deltagare i Magnet som Kunden enligt avtal köpt.

Kunden – Avser den fysiska eller juridiska person som Magnet ingått Kundavtal med för licens av Tjänsten.

Tjänsten– Avser Magnet eventverktyg.

Mottagare – Avser den fysiska eller juridiska person som Kunden sänder inbjudningar och annan kommunikation till via Tjänsten.

Immateriella rättigheter – Avser alla de immateriella rättigheter av Tjänsten som Magnet har exklusiv rätt till, inklusive närliggande rättigheter, samt vidareutveckling och uppdatering av Tjänsten.

Användarrättigheter – Avser den begränsade rätt som Kund ges genom Kundavtalet och Avtalsvillkoren att nyttja Tjänsten under den avtalade Avtalsperioden.

§ 1 Allmänt

Dessa villkor reglerar tillsammans med Kundavtalet avtalsförhållandet mellan Magnet och Kunden avseende Tjänsten. Vid motsägelser mellan Avtalsvillkoren och Kundavtalet ska Kundavtalet ha företräde. Magnet och Kunden kallas gemensamt för Parterna och var för sig för Part.

§ 2 Kundavtalets ingående

Beställning av Tjänsten kan ske via formulär på webbplats, via e-post eller muntligen. Den som vill ansluta sig till Tjänsten ska, för att möjliggöra ett fullt utnyttjande av Tjänsten, till Magnet lämna de uppgifter som Magnet efterfrågar i samband med registreringen.

Kunden är skyldig att underteckna ett skriftligt avtal i samband med beställningen om Magnet begär det. Om Kundavtal inte ingåtts skriftligen ska Kundavtalet anses ingånget när Magnet har bekräftat beställningen, eller när Tjänsten öppnats för användning.

Kunden väljer själv ett användarnamn och ett lösenord. Magnet förbehåller sig rätten att ändra Kundens identifieringsdata av tekniska, driftsmässiga eller andra skäl, såsom på grund av myndighetsbeslut.

§ 3 Uppsägning av kundavtalet

Uppsägning ska göras skriftligen via mejl. En underlåtelse att betala faktura är inte att betrakta som uppsägning av Kundavtalet. Magnet betalar inte tillbaka innestående ersättning, ersättning för onyttjad del av Avtalsperiod eller Deltagarplatser i annat fall än om uppsägningen beror på fel eller dröjsmål i Tjänsten som beror på omständighet från Magnets sida och som inte är av ringa betydelse för Kunden.

Uppsägning av Kundavtalet ska göras innan inledandet av en ny Avtalsperiod. Det åligger Kunden att vara informerad om när en ny Avtalsperiod inleds. Magnet har rätt att fakturera Kunden för varje påbörjad Avtalsperiod. Magnet betalar inte tillbaka innestående ersättning för återstående tid i den period som är påbörjad enligt Kundavtal. Detta gäller även om det finns kvar en pott på Deltagarplatser.

Vid uppsägning av Kundavtalet stängs Tjänsten per automatik ned dagen efter sista dagen av Avtalsperioden. Kunden ansvarar för att innan dess exportera den data Kunden önskar behålla innan Tjänsten stängs ned. Magnet garanterar inte att Kundens data från Tjänsten sparas eller säkerhetskopieras efter det att sista dagen av Avtalsperioden passerat.

Kundavtalet förlängs per automatik om det inte blivit uppsagt innan inledandet av en ny Avtalsperiod. Ett Freemiumkonto eller ett konto med pott på Deltagarplatser stängs ned automatiskt om kunden inte varit inloggad på kontot under en period om tolv (12) månader.

Magnet har rätt att säga upp Kundavtalet med omedelbar verkan om Magnet avser lägga ned Tjänsten, inkorporera den i annan tjänst eller om Magnet ändrar Avtalsvillkor för anslutning till Tjänsten, t ex i anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten. Eventuell utestående betalning krediteras då till Kunden via kreditfaktura.

Med undantag av ovanstående gäller följande villkor vid betalning med kredit- eller betalkort. Om täckning saknas vid den automatiska kortbetalningen kommer Magnet att göra ytterligare uttagsförsök under de kommande tio (10) dagarna. Om det fortfarande saknas täckning efter tio dagar ska Kundavtalet kan kundavtalet stängas eller sägas upp med omedelbar verkan. Tjänsten upphör dock inte helt, utan fortsätter att löpa såsom ett Freemiumkonto. I enlighet med ovanstående bestämmelse stängs sedan Freemiumkontot ned automatiskt om kunden inte varit inloggad på kontot inom en period om tolv (12) månader.

§ 4 Tjänstens immateriella rättigheter

Genom Kundavtalet ges Kunden enbart tillgång till en icke-exklusiv, tidsbegränsad rätt att använda Tjänsten. Kunden ges också en icke-exklusiv och tidsbegränsad rätt att använda vidareutvecklingar, uppdatering eller ändringar av Tjänsten. Kundens användarrättighet är begränsad till det som framgår ovan och av Kundavtalet. Magnet kvarhåller i övrigt alla rättigheter till Tjänsten, inklusive samtliga Immateriella Rättigheter som Tjänsten innehåller eller kan komma att innehålla genom vidareutveckling, uppdatering eller ändring av Tjänsten. Magnets och Magnets Tjänsters rättigheter får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan Magnets skriftliga samtycke.

Tjänsten, eller någon del därav, får inte säljas, vidareförsäljas, kopieras, reproduceras, eller användas på något annat sätt som inte är förenligt med Kundens användarrättighet enligt dessa Avtalsvillkor och Kundavtalet.

§ 5 Pris och betalningsvillkor

Betalning för Tjänsten sker enligt gällande prislista. Pris är angivet exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och offentliga avgifter.

Tjänsten faktureras eller betalas med kredit- eller betalkort vid Avtalsperiodens eller förlängningsperiodens början. Vid betalning via faktura ska betalningen vara Magnet tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits mellan Parterna. Vid försenad betalning vid faktura är Kunden skyldig att till Magnet erlägga dröjsmålsränta enligt räntelagen 6 §  från den dag betalning skulle ha skett.

Vid betalning med kredit- eller betalkort dras beloppet omgående vid köp av Tjänsten, och automatiskt varje gång som Kundavtalet förlängs.

Magnet förbehåller sig rätten att avbryta leverans av Tjänsten eller del därav om betalning ej inkommer inom angiven tid.

Det åligger Kund att meddela Magnet eventuell adressändring.

Kunder som använder Magnet kostnadsfria licens får under inga omständigheter ta betalt för sina biljetter eller ta ut inträdesavgift.

§ 6 Drift, support och kundservice

Tjänsten är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften av Tjänsten är under vissa tider oövervakad. Driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Magnet har rätt att utan föregående meddelande inskränka eller avbryta driften av Tjänsten för serviceändamål som exempelvis buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

I de fall meddelanden skickas till Kunden används den e-postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

Magnet tillhandahåller Kunden support, i de fall support är beställt. Supporten sker via e-post för frågor, driftstörningar eller andra problem som uppstår vid nyttjandet av Tjänsten. Supportärenden inkomna under kontorstid, 08.00-17.00 svensk tid, besvaras normalt inom fyra timmar. Under sommartid kan förkortade öppettider för supporten förekomma. Vid brådskande supportärenden hänvisas Kunden till Magnets växeltelefon 0225-410 22 för inrapportering av ärende.

§ 7 Behandling av personuppgifter

Magnet behöver vid fullgörande av Tjänsten behandla vissa personuppgifter till kontaktpersoner hos Kunden för att administrera kundförhållandet och för att skicka marknadsföring till Kunden (t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden). Magnet är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och behandlar dessa i enlighet med Magnets integritetspolicy.

Magnet behandlar också genom Tjänsten personuppgifter på uppdrag av Kunden. Dessa kan gälla inbjudna och eventdeltagare . För sådana personuppgifter är Kunden personuppgiftsansvarig och Magnet är Kundens personuppgiftsbiträde. Genom att acceptera Avtalsvillkoren accepterar Kunden även Personuppgiftsbiträdesavtalet nedan.

Kunden ska i egenskap av personuppgiftsansvarig uppfylla de krav som dataskyddsförordningen (GDPR) uppställer. Det åligger därmed Kunden att ha en rättslig grund för alla personuppgifter som behandlas, samt att behandla personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningens principer.

§ 8 Tekniska förutsättningar för Tjänsten

För att nyttja Tjänsten krävs att Kundens tekniska förutsättningar uppfyller de på Magnets webbplats angivna minimikraven för Tjänsten.

§ 9 Restriktioner och leveransvägran

Magnet förbehåller sig rätten att granska det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt dessa Avtalsvillkor. Magnet åtar dock inget ansvar för att närmare granska Kundens användning av Tjänsten.

Kunden har enbart rätt att använda Tjänsten med beaktande av gällande lagstiftning.

Magnet förbehåller sig även rätten att omedelbart avbryta leveransen av Tjänsten om Kundens nyttjande av Tjänsten bryter mot dessa Avtalsvillkor, eller andra rimliga skriftliga restriktioner från Magnet. Magnet förbehåller sig också rätten att omedelbart avbryta leveransen av Tjänsten vid annat nyttjande som är skadligt för Magnet AB, Tjänsten eller Mottagarna av Tjänsten på något annat sätt.

Exempel på restriktioner i användandet är:

 • Stötande innehåll såsom rasism, nazism/fascism, förtal, förolämpning, förföljning, hot och pornografi.
 • Kedjebrev och pyramidspel.
 • Att skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra immaterialrättsligt skyddat material, utan att ha förvärvat rätten till materialet eller har inhämtat alla nödvändiga tillstånd att förfoga över materialet.
 • Att kränka Magnets eller andra aktörers immateriella rättigheter.
 • Att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator eller egendom.
 • Att förfalska eller ta bort författarangivelser, juridiska eller andra typer av vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser avseende ursprunget av överfört material eller meddelande.
 • Att bryta mot uppföranderegler, god sed eller mot andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för Tjänsten.
 • Att utan tillstånd söka åtkomst till, störa eller avbryta konton, datorer eller nätverk hänförliga till Tjänsten.
 • Att bereda sig tillgång till eller försöka bereda sig tillgång till information eller data via Tjänsten, undantaget sådan information Magnet avser göra tillgänglig för Kunden.
 • Att utnyttja tillgången till Tjänsten i syfte att införskaffa information för att konstruera, utveckla eller uppdatera annan programvara.
 • Att debitera andra för användning av Tjänsten direkt eller indirekt.
 • Att på något sätt kringgå tillämpad avgiftspolicy för Tjänsten, exempelvis genom att systematiskt importera och exportera en och samma adress eller hela eller stora delar av mottagarlistan.
 • Att Kund skickar e-postinbjudan på ett sådant sätt som medför eller kan komma att medföra någon form av svartlistning, skräppostfiltrering eller blockering av Tjänstens IP-nummer.Tjänster som avbryts på grund av nyttjande som strider med villkoren i detta avsnitt § 9 berättigar inte någon återbetalning till Kunden. Kundens rätt att nyttja Tjänsten upphör med omedelbar verkan när Tjänsten avbryts. Magnet äger inget ansvar gentemot Kunden för förlust av data till följd av Tjänstens avbrytande.

§ 10 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Tjänsten används i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Magnet fri från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens nyttjande av Tjänsten.

Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig, och att se till att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. Kunden ska omedelbart be Magnet spärra lösenordet om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kunden är i förhållande till Magnet ensamt ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten.

Kunden förbinder sig att använda Tjänsten enligt principen för ”permission marketing”. Det innebär att Tjänsten ska användas för vidareutveckling av befintliga relationer. En Mottagare av ett utskick ska direkt eller indirekt gett sitt medgivande till att ta emot information från Kunden. Tillåtelsen från mottagaren kan uppstå genom exempelvis en befintlig kundrelation, personliga kontakter eller en intresseanmälan för att ta emot information via Tjänsten från Kunden.

Mottagare av information via Tjänsten ska alltid erbjudas möjligheten att avregistrera sig från ytterligare utskick genom en väl synlig klickbar länk i varje enskild inbjudan. En avregistrering ska vara enkel att genomföra och måste alltid respekteras. Att skicka ut inbjudningar för att lansera ett nyhetsbrev accepteras under förutsättning att de är av engångskaraktär och görs till en relevant målgrupp med ett förmodat intresse för innehållet.

Tjänsten i övrigt ska användas i enlighet med branchorganisationen SWEDMA:s etiska riktlinjer om e-postmarknadsföring.

Magnet tillåter inte att Kund lägger in köpta adresser eller adresslistor i Tjänsten.

§ 11 Bestämmelser om Magnet-konto

Kunden är införstådd med att det endast får finnas en registrerad avsändare per konto. Kund äger rätt att teckna konto för en klients räkning. Dock får endast en sådan registrerad klient/avsändare finnas per Magnet-konto.

§ 12 Begränsning av Magnet ansvar

Magnet svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Magnets kontroll eller som Magnet inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Som befriande omständighet ska bland annat anses: olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt, fel i operatörers, samarbetspartners eller underleverantörers IT-tjänst, datanät, betallösning eller liknande händelse som Magnet inte kunnat råda över.

Magnet är i inget fall ansvarig för indirekta skador eller följdskador. Magnet svarar således inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Magnet ansvar till följd av Kundavtalet är alltid begränsat till ett totalt belopp motsvarande den betalning som Kunden har erlagt de senaste tolv (12) månaderna innan skadans uppkomst.

§ 13 Magnets ansvar

Vid fel, eller dröjsmål från Magnets sida som inte är av ringa betydelse för Kunden kan Kunden erhålla jämkning genom kostnadsfri förlängning av Avtalsperioden såvitt gäller berörd del av tjänstebortfall. I inget fall utgår skadestånd för tjänstebortfall enligt ovan.

Framställs inte krav på ersättning inom en månad efter det att Tjänsten skulle ha öppnats eller felet upphört, förlorar Kunden sin rätt till kompensation om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

§ 14 Ändringar av Avtalsvillkor

Magnet äger rätt att revidera dessa Avtalsvillkor genom att publicera en uppdaterad version på hemsidan. De ändrade Avtalsvillkoren är gällande vid publicering på hemsidan.

 

§ 15 Ändringar av avgifter

Ändring av avgifter sker genom att ändringen införs i vid var tid gällande prislista. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att säga upp sitt Kundavtal för Tjänsten i enlighet med § 3. Om uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

De nya villkoren tillämpas från och med början av nästa Avtalsperiod, men alltid minst en (1) månad efter det att Magnet meddelat Kunden om den kommande höjningen. Meddelandet skickas till den e-postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

 

§ 16 Överlåtelse av avtal

Kunden äger inte rätt att överlåta detta avtal till tredje part utan skriftlig tillåtelse från Magnet AB.

Magnet har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta Kundavtalet, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt Kundavtalet, till bolag som ingår i samma koncern som Magnet. Magnet har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Kundavtalet.

 

§ 17 Sekretess

Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid användning av Tjänsten.

§ 18 Information till tredje part

Magnet har inte utan Kundens godkännande, rätt att lämna ut adresslistor till tredje part.

§ 19 Ändringar av Tjänsten

Magnet äger rätt att ändra Tjänstens utformning utan föregående meddelande och oavsett anledning härtill. Sådan ändring träder i kraft med omedelbar verkan.

Vid alla ändringar som kan tänkas påverka Kundens användning av Tjänsten ska Kunden inom rimlig tid få ett e-brev med motsvarande information till den e-postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

§ 20 Överlåtelse av Tjänsten

Kunden äger inte rätt att överlåta Tjänsten till tredje part.

§ 21 Tolkningsföreträde

Magnet träffar avtal med kunder i flera länder och översätter Kundavtalet och Avtalsvillkoren till engelska vid behov. Om avtal kan tolkas olika på grund av språkliga skillnader ska det svenska avtalet alltid ha tolkningsföreträde.

§ 22 Gällande rätt

Formkraven för ingående av avtal och frågan om avtals giltighet mellan Magnet och Kund ska avgöras enligt svensk rätt.

Avtal som träffats mellan Magnet och Kund tolkas och får de rättsverkningar som följer av svensk rätt.

§ 23 Tvist

Uppstår tvist mellan Parterna avgörs den enligt svensk rätt och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt är första instans.

§ 23 Villkor för Freemium-verisionen

Ett Freemium är en kostnadsfri version av Magnet med full funktionalitet förutom de inbyggda betallösningar. Begränsningar i Freemium är följande:
Det går endast att publicera ett event i taget. Maximalt antal deltagre är 30 stycken. Eventet raderats efter 30 dagar när det är genomfört.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1. BAKGRUND

1.1 Kunden och Magnet har ingått ett avtal om användning av Magnets tjänst (Kundavtalet) och godkänt allmänna avtalsvillkor (Avtalsvillkoren).

1.2 Detta personuppgiftsbiträdesavtal (Biträdesavtalet) reglerar enbart frågor rörande Magnets Behandling av Personuppgifter för Kundens räkning. I händelse av motsägelser mellan Kundavtalet och Biträdesavtalet ska Kundavtalet ha företräde.

2. DEFINITIONER

2.1 Begrepp definierade med stor bokstav i Biträdesavtalet som också förekommer i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) har samma definition som i förordningen.

Kundavtalet avser det avtal om användning om Magnets tjänster som har ingåtts före eller i samband med att detta avtal ingås.

Biträdesavtalet avser detta personuppgiftsbiträdesavtal.

Lagstiftning avser den vid varje tidpunkt gällande svenska lagstiftningen. Personuppgifter regleras huvudsakligen av den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) samt lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Parterna är införstådda med och godkänner att detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med den för varje tidpunkt gällande svenska lagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig avser Kunden, som fastställer syftet med och medlen för Behandlingen.

Personuppgiftsbiträde avser Magnet som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Standardavtalsvillkor avser villkor för skydd av Personuppgifter överförda till tredje land i enlighet med Europeiska kommissionens beslut C(2010)593 av den 5 februari 2010 eller motsvarande villkor som ersätter dessa

Underbiträde avser en part som fått i uppdrag av Personuppgiftsbiträdet att med det ansvar som föreligger för Personuppgiftsbiträde verkställa Behandling i enlighet med detta Biträdesavtal samt Personuppgiftsansvarigs instruktioner.

3. SYFTE

3.1 Syftet med Biträdesavtalet är att fastställa ett sådant bindande skriftligt avtal rörande personuppgiftsbiträde som krävs enligt Lagstiftningen.

3.2 Syftet är vidare att se till säkerheten och sekretessen för Personuppgifterna bibehålls vid Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifterna.

4. LAGSTIFTNING

4.1 Personuppgiftsansvarige ansvarar för att Behandling sker i enlighet med den för varje tidpunkt gällande Lagstiftning.

4.2 Parterna är införstådda med och godkänner att ifall Lagstiftningen eller tillämpliga myndighetsanvisningar avsevärt förändras, ska villkoren i detta Biträdesavtal justeras så att de i största möjliga utsträckning motsvarar de principer Parterna ursprungligen avsåg när detta Biträdesavtal ingicks.

5. PERSONUPPGIFTSANSVARIGES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5.1 Den Personuppgiftsansvarige ska:

a) Ge Personuppgiftsbiträdet sådana utförliga och dokumenterade instruktioner gällande Behandlingen att Personuppgiftsbiträdet ska kunna genomföra Behandlingen i enighet med detta Biträdesavtal och Lagstiftningen.
b) Vara berättigad och förpliktad att specificera syftet och medlen för Behandlingen av Personuppgifterna.
c) Säkerställa att alla vars Personuppgifter blivit registrerade har erhållit erforderliga meddelanden och information, samt säkerställa att erforderliga rättsliga grunder för överföring av Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet finns för den relevanta tidsperioden vilka tillåter Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen enligt vad som föreskrivs häri.
d) Ifall den Personuppgiftsansvarige företräder sina Koncernbolag eller tredje part i enlighet med detta Biträdesavtal, säkerställa att den Personuppgiftsansvarige har alla rättsliga befogenheter att å nämnda bolags vägnar ingå och fullfölja detta Biträdesavtal med Personuppgiftsbiträdet och tillåta Personuppgiftsbiträdet att Behandla Personuppgifterna i enlighet med villkoren i detta Biträdesavtal och Kundavtalet.
e) Se till att Personuppgiftsbiträdet har erhållit all nödvändig information från den Personuppgiftsansvarige för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna utföra Behandlingen i enlighet med Lagstiftningen.

6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

6.1 Personuppgiftsbiträdet ska:

a) Behandla Personuppgifter på dokumenterade, lagenliga och skäliga instruktioner från den Personuppgiftsansvarige, såvida inte annat krävs enligt Lagstiftningen, och i det senare fallet ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om det avvikande rättsliga kravet, förutsatt att Lagstiftningen inte förbjuder sådant meddelande.
b) Säkerställa att personer med behörighet att utföra Behandlingen i enlighet med detta Biträdesavtal har åtagit sig att iaktta tystnadsplikt eller omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt, såsom vidare anges i detta Biträdesavtal.
c) Vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs av Personuppgiftsbiträdet enligt Lagstiftningen, på sätt som vidare anges i detta Biträdesavtal.
d) Uppfylla de villkor som anges i Lagstiftningen vid anlitandet av ett Underbiträde, på sätt som vidare anges i detta Biträdesavtal.
e) I den mån detta är möjligt och med beaktande av Behandlingens art, bistå den Personuppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att den Personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med Lagstiftningen.
f) Bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes rättsliga skyldigheter, inklusive sådana gällande datasäkerhet, anmälan om Personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och skyldigheter gällande förhandssamråd, som krävs av Personuppgiftsbiträdet enligt Lagstiftningen, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.
g) På den Personuppgiftsansvariges instruktioner, radera eller återlämna alla Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige och radera befintliga kopior såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt tillämplig Lagstiftning. Metoderna för raderande och återlämnade ska fastställas mellan Parterna.
h) Upprätthålla nödvändiga register över Behandlingen och ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställts för den Personuppgiftsbiträdet har fullgjorts såsom stadgats i Lagstiftningen, samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller av tredje part som bemyndigats av den Personuppgiftsansvarige.

6.2 Personuppgiftsbiträdet äger inte, utöver vad som framgår enligt instruktioner från Personuppgiftsansvarige, rätt att ändra ändamålen med Behandlingen eller medlen för Behandlingen.

7. SÄKERHETSKRAV M.M.

7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna, med beaktande av:

a) Den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter.
b) De risker Behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

7.2 Den Personuppgiftsansvarige är ansvarig för att säkerställa att Personuppgiftsbiträdet informeras om samtliga omständigheter (inklusive riskbedömning och Behandling av speciella kategorier av Personuppgifter) beträffande de Personuppgifter som tillhandahållits av den Personuppgiftsansvarige vilka påverkar de tekniska och organisatoriska åtgärder som omfattas av detta Biträdesavtal.

7.3 Personuppgiftsbiträdet ska utan oskäligt dröjsmål, dock senast 48 timmar från det kommit till Personuppgiftsbiträdets kännedom, underrätta Personuppgiftsansvarige om förekomsten av eller risken för en Personuppgiftsincident.

8. UNDERBITRÄDE

8.1 Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita ett eller flera Underbiträden för utförande av sina åtaganden i detta Biträdesavtal.

8.2 Om Underbiträde anlitas ska Personuppgiftsbiträdet ingå ett bindande avtal med sådant Underbiträde, som binder Underbiträdet vid minst samma skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt Biträdesavtalet. Underbiträden ska i sådant avtal lämna tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i Biträdesavtalet och Lagstiftningen.

8.3 Personuppgiftsbiträdet ska föra en uppdaterad förteckning över vilka Underbiträden som anlitas. På begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet överlämna en kopia av förteckningen till den Personuppgiftsansvarige.

8.4 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut gentemot den Personuppgiftsansvarige för hur Underbiträde behandlar personuppgifter, inklusive av Underbiträde tillämpade säkerhetsåtgärder.

8.5 Personuppgiftsbiträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige i förväg om alla planerade ändringar, tillsättanden eller byten av Underbiträden så att den Personuppgiftsansvarige, om objektivt godtagbara skäl föreligger, har möjlighet att invända mot en sådan ändring.

9. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR MAGNETS TJÄNST

9.1 När Kundavtalet som innefattar tjänsten Magnet (eventhantering) ska den Personuppgiftsansvarigas instruktioner vara:

a) Att Behandla Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning genom att ta emot anmälningar för olika typer av evenemang,
b) Att i vissa fall sälja betalda biljetter till dessa evenemang och därmed Behandla betalningsinformation,
c) Att ge Kunden tillgång till de anmäldas Personuppgifter, bestående i huvudsak av namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation och
d) Att Behandla Personuppgifter genom att erbjuda en funktion för att ”checka in” anmälda deltagare till evenemang.

9.2 Det är den Personuppgiftsansvariga som bär det fulla ansvaret för att Behandlingen av Personuppgifterna i Tjänsterna uppfyller kraven i Lagstiftningen. Det kan anmärkas särskilt att sparande av adresslistor och inhämtande av enkäter med fritextsvar bör ägnas särskild hänsyn för att nå upp till Lagstiftningens krav på (bland annat) rättslig grund, korrekthet och gallring.

10. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

10.1 I fall där Personuppgiftsbiträdet i samband med Behandlingen överför Personuppgifter till ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetet (”EES”) och som av Europeiska kommissionen inte anses uppfylla en adekvat skyddsnivå i förhållande till Lagstiftningen ska Parterna ingå ett tilläggsavtal baserad på Standardavtalsvillkor.

10.2 Har Personuppgiftsbiträdet anlitat ett Underbiträde med innebörden att Personuppgifter överförs till ett land utanför EES som Europeiska kommissionen inte anser uppfyller en adekvat skyddsnivå i förhållande till Lagstiftningen ska ett tilläggsavtal ingås baserat på Standardavtalsvillkor. Tilläggsavtalet ska ingås mellan Personuppgiftsansvarig och Underbiträdet. I händelse av konflikt mellan detta Biträdesavtal och Standardavtalsklausuler har Standardavtalsklausulerna företräde. Magnet har för närvarande inga Underbiträden utanför EES i länder som inte uppfyller en adekvat skyddsnivå.

11. RÄTT TILL INSYN

11.1 Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran, utan oskäligt dröjsmål ge denne, eller en oberoende tredje man som denne anlitat, tillgång till sådana upplysningar och handlingar som är nödvändiga för att Personuppgiftsansvarige ska kunna utöva en effektiv kontroll av Personuppgiftsbiträdets åtgärder enligt detta Biträdesavtal eller Lagstiftningen.

11.2 Den Personuppgiftsansvarige ska bära för de kostnader som uppstår vid en kontroll av den Behandling av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet.

12. KONFIDENTIALITET

12.1 Personuppgiftsbiträdet ska, förutom i de fall där Personuppgiftsansvarigs instruktioner säger annorlunda:

a) Hålla alla Personuppgifter som tillhandahållits av den Personuppgiftsansvarige konfidentiella,
b) Säkerställa att personer med behörighet att Behandla Personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet, och
c) Säkerställa att Personuppgifter inte utlämnas till tredje man utan den Personuppgiftsansvariges förhandsgodkännande, såvida Personuppgiftsbiträdet inte är skyldig enligt tvingande lagstiftning eller förordning att utlämna informationen.

12.2 Om en registrerad eller en myndighet gör en begäran relaterat till Personuppgifterna som omfattas av detta Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet så fort som skäligen är möjligt underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran innan Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller ett svar eller vidtar andra åtgärder gällande Personuppgifterna.

12.3 I de fall en behörig myndighet kräver ett omedelbart svar, ska Personuppgiftsbiträdet underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran så fort som skäligen är möjligt efter lämnat svar. Ifall Personuppgiftsbiträdet är förhindrad enligt tvingande lagstiftning eller myndighetsföreskrifter att utlämna sådan information, är Personuppgiftsbiträdet dock inte skyldig att underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran.

13. ANSVAR OCH ANSVARSBROTT

13.1 Personuppgiftsansvarige ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med Lagstiftningen och Personuppgiftsansvariges skyldigheter i detta Biträdesavtal. Personuppgiftsansvarige ansvarar också för att utge adekvata och lagenliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet.

13.2 Personuppgiftsbiträdet ska ansvara för att behandling av Personuppgifter sker i enlighet med Personuppgiftsansvarigens instruktioner, Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal samt enligt Avtalsvillkoren.

13.3 Part ska hålla den andra Parten skadeslös för skada eller förlust (exempelvis, men inte begränsat till, administrativ sanktionsavgift, skadestånd till registrerade eller ombudskostnader) som Part drabbas av i anledning av att den andra Parten agerat i strid med Biträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdets ansvar ska emellertid omfattas av samma begräsningar som anges i Avtalsvillkoren.

13.4 Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan ska Part vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande.

13.5 För det fall att den Part agerat i strid med Biträdesavtalet i ett inte oväsentligt hänseende, har den andre Parten rätt att i förtid säga upp Kundavtalets till upphörande vid tidpunkt som den andre Parten bestämmer.

14. AVTALSTID

14.1 Detta Biträdesavtal gäller mellan Parterna så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar Personuppgifter som en följd av sitt åtagande enligt Kundavtalet att leverera tjänster till Kunden. Om Kundavtalet upphör och nytt sådant avtal träffas utan att nytt personuppgiftsbiträdesavtal träffas, gäller detta Biträdesavtal även för det nya avtalet. Detta Biträdesavtal kan sägas upp på de villkor som anges i Kundavtalet.

15. FÖLJDER AV BEHANDLINGENS UPPHÖRANDE

15.1 När Behandlingen har avslutats, eller dessförinnan om Personuppgiftsansvarige så begär, ska Personuppgiftsbiträdet lämna över eller förstöra samtliga Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet Behandlar.